1 - برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟

برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- میرداماد، مراجعه شود.
 

2-  آیا به جز تهران ثبت اختراع در جای دیگری صورت می‌گیرد؟

خیر، در حال حاضر ثبت اختراع فقط در تهران و در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی انجام می‌گیرد.

3) چه نوع اختراعاتی قابل ثبت‌اند؟

اختراعاتی قابل ثبت‌‌اند که جدید بوده و حاوی گامی ابتکاری و دارای کاربرد صنعتی باشند.

4) چه نوع اختراعاتی از حیطه حمایت از اختراع خارج خواهند بود؟

موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج‌اند: 1) کشفیات، نظریه‌های علمی و روشها ریاضی 2) طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجارت و آنچه برای فعالیتهای صرفاً فکری یا بازی کردن می‌باشند. 3) روش معالجه بدن انسان یا حیوان از طریق درمان یا جراحی و همچنین روشهای تشخیص بیماریها که روی بدن انسان یا حیوان انجام می‌‌گیرند.

5) برای ثبت اختراع چه مدارکی لازم است؟

برای ثبت اختراع باید مدارک زیر تکمیل و به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تحویل گردد:
• اظهارنامه ثبت اختراع در 3 نسخه: اظهارنامـه ثبت اختـراع فـرم مخصوصـی است که جزء اوراق بهادار می‌باشد و متقاضی می‌بایستی از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره کـل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی آن را تهیه و نسبت به تکمیل و امضاء آن اقدام نماید (نمونه‌ای از این فرم در انتهای پرسش و پاسخ آمده است)
• توصیف مشروح اختراع در 3 نسخه: اختراع مورد ادعای مختـرع بـاید به طور کـامل شرح داده شود. در شرح اختراع باید تمام جنبه‌های اختراع ادعایی به طور واضح بیان گردد. در تهیه شرح اختراع از کاغذای
A4 استفاده شود.
• نقشه‌های اختراع در 3 نسخه: نقشه کامل اختراع باید با مرکب و از روی مقیـاس متـری تهیه و ذیل نقشه‌ها را متقاضی یا وکیل او امضاء نمایند. نقشه‌های اختراع باید روی کاغذ 34 سانتی‌متـر طـول و 22 سانتی‌متـر عـرض رسـم گردند و فقط از یک روی کاغذ استفاده شود.
• ادعا در 3 نسخه: اینکه اختراع با ارائه راه‌حل عملی چه مشکلی را حـل مـی‌کنـد و چه مزایایـی دارد و اطلاعاتـی کـه میزان حمایت ناشی از حق ثبت را مشخص نماید.
• فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعین
• قبض رسید بانکی حق‌الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع

6) آیا برای ثبت اختراع حتماً‌ باید خود مخترع اقدام نماید؟

خیر، تقاضای ثبت اختراع می‌تواند توسط وکیل متقاضی انجام شود. در این صورت تقاضانامه باید همراه اصل وکالتنامه با رونوشت یا فتوکپی برابر اصل شده ضمیمه اظهارنامه شود.

7) سیستم ثبت اختراع در کشور ما چگونه است؟

سیستم ثبت اختراع در کشور ما، سیستم اعلامی است. بر اساس این سیستم، ثبت اختراع طبق ادعای مخترع صورت می‌گیرد. یعنی ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شرط عدم سابقه ثبت، ادعای مخترع (با رعایت اینکه اختراع در حیطه حمایت ثبت قرار دارد یا خیر/ بند 4 پرسش و پاسخ) به ثبت می‌رسد.

 

8) اعتبار ورقه (سند) اختراع چند سال است؟

در حقوق ایران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضای مخترع 5 یا 10 یا 15 و یا منتهی به 20 سال خواهد بود که باید صراحتاً در ورقه ثبت اختراع قید شود.

9) در صورت قبول یا رد اختراع چه اقداماتی انجام می‌گیرد؟

• در صورت قبول اختراع مراتب ثبت اختراع به صورت آگهی تهیه شده و جهت درج در روزنامه رسمی کشور تحویل متقاضی یا وکیل او می‌گردد. پس از درج در روزنامه رسمی یک نسخه از روزنامه به اداره مالکیت صنعتی ارائه و گواهینامه ثبت اختراع توسط اداره مزبور کامل شده و یک نسخه از توصیف، ادعا و نقشه اختراع ضمیمه و قیطان‌‌کشی شده با امضاء مدیر کل و ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تسلیم متقاضی یا وکیل قانونی او می‌شود.
• در صورت رد اختراع، کتباً (برگ اخطار اداری) به متقاضی یا وکیل قانونی او ابلاغ می‌گردد. در این صورت متقاضی یا وکیل قانونی او می‌تواند، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقدیم دادخواست و شکایت از تصمیم اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به مراجع ذیصلاح قضایی مستقر در تهران اقدام نماید. چنانچه در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره مالکیت صنعتی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نشود، دیگر ادعا در مراجع ذیصلاح قضایی مسموع نخواهد بود.

10) ارزیابی و تأیید علمی اختراع چیست و مرجع قانونی آن کجاست؟

منظور از ارزیابی و تأیید علمی اختراع جستجو و بررسی علمی سند اختراع توسط متخصصین مربوطه با استفاده از تجارب علمی، مشاوره‌ها و بانکهای اطلاعاتی داخلی و خارجی است و طبق قانون این ارزیابی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از طریق مراکز علمی، تحقیقاتی کشور صورت می‌گیرد.

11) آیا ارزیابی و تأیید علمی اختراع اجباری است؟

خیر، اختیاری است. تقاضا برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع هم می‌تواند از طریق شخص متقاضی و هم از طریق اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی صورت گیرد.

12) آیا ارزیابی و تأیید علمی اختراع هزینه‌ای دربر دارد؟

در حال حاضر خیر.

13) آیا برای ارزیابی و تأیید اختراع شرایط خاصی وجود دارد؟

برای پذیرش تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع شرایط زیر ضروری است:
1-13) ثبت اولیه اختراع در مراجع حقوقی (اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی) و ارائه ورقه ثبت
2-13) ارائه تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع، همراه با مدارک کامل و مستند اختراع ثبت شده
3-13) ارزیابی و تأیید علمی اختراع بیش از 2 بار انجام نخواهد گرفت (بدین معنی که در صورت رد اعتبار علمی اختراع متقاضی تنها یکبار دیگر ارزیابی علمی آن توسط مرجع دیگری غیر از مرجع بررسی کننده اولیه، امکانپذیر است).

14) برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به کجا باید مراجعه کرد؟

برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع لازم است که به ”اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری“ واقع در تهران، خیابان انقلاب، میدان فردوسی، خیابان فرصت جنوبی، شماره 71، طبقه پنجم مراجعه شود. علاوه بر اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع می‌توان به مراجع منطقه‌ای زیر نیز مراجعه کرد.
1) تهران بزرگ: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دانشگاه تهران (واحدهای
IP)
2) مرجع منطقه‌ای مرکزی کشور، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان (واحد
IP)
3) مرجع منطقه‌‌ای جنوب کشور، شیراز، دانشگاه شیراز (واحد
IP)
4) مرجع منطقه‌ای شرق کشور، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد (واحد
IP )
5) مرجع منطقه‌ای شمال‌غربی کشور، تبریز، دانشگاه تبریز (واحد
IP)

15) برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع و تجاری کردن اختراع به کجا می‌توان مراجعه کرد؟

برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع می‌توان مستقیماً به ”مراکز رشد“ و برای تجاری کردن اختراع مستقیماً به ”پارکهای فناوری“ مراجعه کرد. علاوه بر موارد فوق، کلیه مراجع منطقه‌ای (مراجع مندرج در بند 14) و اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری آماده راهنمایی و معرفی متقاضیان به مراکز رشد و پارکهای فناوری و دیگر نهادها و سازمانهای حمایت کننده از نوآوران، هستند. نشانی، تلفن و نمابر کلیه مراکز رشد و پارکهای فناوری را می‌توان از اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری دریافت کرد.

16) آیا برای ثبت اختراع در خارج از کشور حمایت مالی صورت می‌گیرد؟

بله، مخترعینی که اختراعات آنها واجد شرایط زیر باشند می‌توانند از حمایت مالی ثبت در خارج از کشور به میزان 50 درصد کل هزینه برخوردار شوند.
1-16) اختراع آنها در داخل کشور (اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی) به ثبت رسیده باشد.
2-16) ارزیابی و تأیید علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (از طریق اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری و یا مراجع منطقه‌ای مندرج در بند 14) دریافت کرده باشند.
3-16) وکیل قانونی خود را انتخاب و معرفی کرده باشند.
4-16) برای اختراع خود طرح کسب و کار (
Business plan) تهیه کرده باشند.
5-16) فرمهای مربوط به
WPIS را تکمیل کرده باشد.
6-16) مجوز حمایت مالی را از ”کمیته تخصصی ثبت اختراعات در خارج“ کسب کرده باشند.
برای آ
گاهی بیشتر از نحوه ثبت اختراعات در خارج از کشور و برخورداری از حمایت مالی، به دستورالعمل تهیه شده در این زمینه در اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری مراجعه شود.

17) برای دریافت اطلاعات بیشتر در همه موارد یاد شده بالا (16 پرسش و پاسخ) می‌توانید
به اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری واقع در تهران، خیابان انقلاب، میدان فردوسی، خیابان فرصت جنوبی، شماره 71، طبقه پنجم مراجعه فرمائید.
تلفن: 8318999 و نمابر: 8318999

دسته ها : اموزش
پنج شنبه 8 12 1387 13:32

دانشجویان گرامی

به اطلاع می رساند انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم سال تحصیلی 88-87 از 2/12/87 لغایت 5/12/87 برای انتخاب واحد متاخرین فعال خواهد بود.

 
 
دسته ها : اخبار
چهارشنبه 30 11 1387 13:25

به اطلاع کاربران محترم میرساند ارائه آخرین وضعیت آب و هوایی شهرها و پیش بینی 24 ساعته مراکز استانهای کشور از طریق سیستم پیام کوتاه (SMS)  میسر گردیده است . جهت اطلاع از آخرین وضعیت آب و هوایی شهرها پیغام خود را شامل پیش شماره تلفن شهر مورد نظر و جهت اطلاع از پیش بینی 24 ساعته مراکز استانهای کشور پیغام خود را شامل پیش شماره تلفن شهر مورد نظر بدون 0 به وسیله تلفن همراه به شماره تلفن۳٠٥٥٠٠٥ - ٠٩١۲و ١٠٠٠٣٠٥ ارسال نمایید و  منتظر دریافت پاسخ بمانید. در فاصله چند ثانیه اطلاعات مورد نظر از طریق  تلفن همراهتان به اطلاع شما خواهد رسید.

مثال : برای دریافت آخرین وضعیت آب و هوایی شهر تهران 021  و برای اطلاع از پیش بینی 24 ساعته 21 را بایستی به شماره تلفن ۳٠٥٥٠٠٥ - ٠٩١۲,١٠٠٠٣٠٥ ار سال نمایید.

دسته ها : اخبار
شنبه 26 11 1387 20:32

مزایای اصلی:

 

            - دوربین 5 مگاپیکسلی با قابلیت فوکوس اتوماتیک و فلاش LED

            - حافظه داخلی 160 مگابایتی

            - درگاه کارت حافظه M2

            - بلوتوث نسخه 2 با A2DP

            - صفحه نمایش TFT با قابلیت نمایش 262000 رنگ

            - رادیو FM با قابلیت RDS

 

معایب اصلی:

 

            - ناخوانا بودن صفحه نمایش زیر تابش نور مستقیم خورشید

            - کیفیت دوربین چندان جالب نیست

            - عدم استفاده از سیستم GPS

            - جذب گردوغبار در برخی محلهای گوشی

 

محتویات بسته خریداری شده:

 

            -گوشی C902

            - شارژر

            - هدست استریو

            - CD نرم افزارهای لازم

            - راهنمای کاربری

 

بالاخره سونی اریکسون C902 به به عنوان یک رقیب برای K850 وارد بازارکرد که هردو دارای دوربین 5 مگاپیکسلی بوده و مهمترین ویژگیهای این دو گوشی، کیفیت عکسهای گرفته شده توسط آنهاست. از لحاظ ظاهری نیز زیاد با هم متفاوت نیستند و البته با بکارگیری تکنولوژیهای جدید C902 خوش ساخت تر بوده و باریکتر از K850 است . سونی اریکسون تابحال محصولات مختلفی را در سری های مختلف ارائه داده است که ازجمله آنها سری CyberShot و Walkman هستند.


مطمئناً گوشیهای سری سایبرشات دارای دوربینهای فوق العاده قوی نیستند بلکه هدف از ارائه آنها فراهم کردن امکان عکس برداری و فیلم برداری به سادگی و با ابزارها و لنز مناسب است. همینطور گوشیهای واکمن نیز امکان گوش دادن به موسیقی را به سادگی و با تنظیمات خاص و جالب برای کاربران فراهم آورده اند اما نمی توان گفت که کیفیت پخش صوت در همگی آنها فوق العاده عالی است.


 

C902 در سری گوشیهای همه کاره و متوسط سونی اریکسون نظیر T610،T630،K750، K800 و K850 است. متاسفانه یکی از اشکالات کار سونی اریکسون متمرکزشدن روی یک ویژگی خاص و توجه نکردن به جنبه های مختلف یک گوشی است و همین امر باعث می شود تا گوشیها، طرفداران خاص و محدودی داشته باشند. مثلاً K850 از جمله گوشیهایی است که تنها ویژگی برترش دوربین 5مگاپیکسلی آن است در حالیکه همزمان با ورود آن به بازار N82  نوکیا با همین دوربین و ویژگیهای فوق العاده دیگر نظیر Wi-Fi، GPS و مرورگر وب فوق العاده موردتوجه مخاطبان زیادی قرارگرفت. C902 یک گوشی شبیه به K850 است با این تفاوت که تمرکز سونی اریکسون بخصوص در زمینه های تبلیغاتی فقط روی جنبه دوربین و فیلمبرداری آن نیست و قابلیتهای دیگر گوشی از جمله ساختار ظاهری و طراحی شیک آن نیز در نظر گرفته شده است.

 

طراحی و ساختار ظاهری

 

این گوشی در دو رنگ مشکی و قرمز عرضه شده که البته در هردو، پانل جلویی به رنگ مشکی براق بوده و اثر انگشت را به راحتی جذب می کند. ابعاد این گوشی 5.10×49×108 میلیمتر و وزن آن 107 گرم است و بدنه آن از جنس پلاستیک متالیک است. در کیفیت و ماندگاری بدنه آن هیچ نکته منفی ای وجود ندارد. رنگ گوشی نیز دوام خوبی دارد و به راحتی از بین نمیرود. البته نمی توان از آلودگی صفحه کلید بخصوص اطراف دکمه OK اجتناب کرد و پس از مدتی در اطراف چراغ LED، لنز و دکمه حرکتی و اسلات کارت حافظه نیز حلقه های آلودگی و گردوغبار پدید می آید.


در کناره سمت چپ گوشی پورت اتصال شارژر، هندزفری، کابل و در کناره سمت راست دکمه مخصوص دوربین و دکمه تنظیم ولوم قرارگرفته است. دربالای صفحه نمایش سنسور نوری جهت تنظیم نور پس زمینه صفحه نمایش و صفحه کلید و دوربین دوم جهت مکالمات ویدئویی قراردارند. لنز دوربین گوشی در پشت آن قراردارد اما هیچ پوششی برروی لنز قرار ندارد و به جای آن لنز در زیر بدنه گوشی مخفی شده است بطوریکه بخش بالایی گوشی باید کنار کشیده شود تا بتوان عکس گرفت. تنها نکته منفی در این بخش اجتماع گردوغبار در اطراف این درب است.


صفحه نمایش

 

C902 دارای یک صفحه نمایش TFT با رزولوشن 320×240 پیکسل (2اینچ) است که قابلیت پخش 262هزار رنگ را داشته و تصاویر آن کیفیت خوبی از لحاظ رنگ بندی و وضوح دارند. این صفحه گنجایش 4خط سرویس و 9خط متن را دارد. با استفاده از سنسور حرکتی این گوشی در هنگام استفاده از مرورگر وب و یا گالری تصاویر صفحه نمایش بصورت افقی درمی آید.

 

صفحه کلید

 

صفحه کلید C902 مثل صفحه کلید بسیاری دیگر از محصولات سونی اریکسون مناسب بوده و با دکمه هایی با ابعاد مناسب و خوب کارایی لازم را دارد . دکمه جهتی نیز ساده بوده و شکل خاصی ندارد. نور پس­زمینه صفحه کلید توسط سنسور نوری کنترل می شود و همه دکمه ها با نور متوسط سفید روشن می شوند.


باتری

 

C902 دارای باتری پلیمری با ظرفیت 930mAh، مدل BST38 است که به گفته کمپانی 400ساعت در حالت استندبای و 9ساعت مکالمه مداوم دوام می آورد. مدت زمان شارژ کامل گوشی 2 ساعت می باشد.

 

حافظه

C902 دارای 160 مگابایت حافظه داخلی جهت کار کاربراست که البته میتوان برای ارتقای آن از کارت حافظه استفاده کرد. این گوشی می تواند تا 4گیگابایت کارت حافظه را پشتیبانی کند و امکان تعویض آن به راحتی فراهم است.

 

دوربین

 

این گوشی دارای یک دوربین 5مگاپیکسلی CMOS است که دقیقاً همان دوربین است که در U900 سامسونگ بکار رفته است و تنها تفاوت آن دو، در الگوریتم پردازش تصویر آنهاست. همانطور که گفته شد تصاویر گرفته شده با این دوربین تفاوتهای زیادی با دوربین K850 ندارد. در نورکم عکسهای گرفته شده با هردو کاملاً شبیه به هم است اما در نور مناسب روشنایی طبیعی روز تفاوت دارند و C902 تصاویر تارتر و کیفیت رنگ بندی کمتری نسبت به K850 دارد. البته هردو دوربین درجای خودشان بسیار عالی عمل می کنند و این تفاوتها در نظام مقایسه به چشم می آید.

پس از بازکردن درب دوربین نرم افزار اینترفیس دوربین فعال شده، صفحه نمایش بصورت افقی درآمده و دوطرف صفحه دکمه های کنترلی لمسی نمایان می شوند که با یک ضربه می توان وارد منوهای مربوطه شد . C902 از رزولوشنهای زیر پشتیبانی می کند :

 


      5-5M مگاپیکسل  : 1944×2592 پیکسل

      3-3M مگاپیکسل : 1536×2048 پیکسل

      1-1M مگاپیکسل : 960×1280   پیکسل

       وی جی ای    : 480×640    پیکسل

 

2نوع مختلف برای کیفیت تصاویر نیز وجود دارند که عبارتند از :  Normalو Fine که تفاوت آنها در حجم عکس و وضوح آن است. همچنین 4مد مختلف   normal ، Best pic ، Panorama ( سه عکس پشت سرهم ) و Frames که هریک دارای تنظیمات خاص خود هستند وجود دارد. امکان زوم و فوکوس اتوماتیک ،  Macro، Face detection(تشخیص چهره) وجود دارد .تنظیم خاصی برای فلاش LED دوربین وجود ندارد. علاوه بر این تایمر اتوماتیک، امکان تنظیم نور و روشنایی، تنظیم سفیدی عکس و افکتهای مختلف از دیگر امکانات این دوربین  هستند. با یک ضربه به صفحه قابلیت  geo-tagging فعال شده که می توان با استفاده از آن موقعیت و محل عکسبرداری را روی نقشه دید که البته این مکانیابی از طریق شبکه مخابراتی انجام می شود نه  GPS. یک نکته مهم جلوگیری از لرزش دست در هنگام عکسبرداری است.


ویدئو

 

فیلمها با رزولوشن 320×240 با سرعت 30فریم در ثانیه(MPEG4) ضبط می شوند و کیفیت متوسطی دارند. قابلیت فیلمبرداری از 10 ثانیه تا مدت نامحدود وجود دارد.

 

قابلیتهای ارتباطی

 

USB: هنگام اتصال کابل USB باید یک نوع خاص ارتباطی مشخص شود که یا بصورت انتقال دیتا جهت دسترسی به کارت حافظه و یا حالت Print جهت گرفتن پرینت و یا MTP جهت انتقال فایلهای مولتی مدیا است. درحالت اول(انتقال دیتا) گوشی خاموش شده و به حافظه داخلی و کارت حافظه دسترسی می توان داشت. سرعت انتقال دیتا در این حالت 500 کیلوبیت در ثانیه است.

بلوتوث :C902 دارای بلوتوث نسخه 2.0 مجهز به EDR است و از پروفایل A2DP نیز پشتیبانی می کند.

دیگرپروفایلهایی که این گوشی پشتیبانی می کند عبارتند از :

- A2DP

- Basic Imaging Profile

-     “     Printing       “

- Dialup Networking  “

- File Transfer                “

- Generic Accent            “

- Generic Object Exchange          “

- Hands free                              “

- Head set                                 “

- Object Push                             “

- Personal Aria Network              “

- Synk ML OBEX                         “

 

نرم افزار

 

C902 از ویژگیها و قابلیتهای استانداردی برخوردار است و با توجه به برخورداری از پلات فورم A200 امکانات مناسبی را با کیفیت و کارایی خوب دارد.

گوشیهای پلات فورم A200 از قابلیتهای انیمیشنی خوبی برخوردارند و گرافیک آنها توجه بسیاری از کاربران را جلب می کند . این گوشی دارای 5 تم گرافیکی مختلف با آیکنهای انیمیشنی و فلش است.


همچنین در زمینه نصب و اجرای فایلهای Jar و جاوا هیچگونه محدودیتی وجود نداشته و 2 بازی نیز بصورت پیش فرض روی آن نصب شده است. همچنین یک Media Player خاص گوشیهای A200 و نیز رادیو  FMروی گوشی قراردارند.


درنهایت

 

C902 از لحاظ بلندی صدای زنگ و نیز صدای مکالمه و کیفیت صدای مکالمه خوب عمل کرده است و نکته خاصی ندارد و هردو طرف خط، صدارا با کیفیت و بلندی خوبی دریافت می کنند. C902 دارای بدنه و ساختار بسیارخوب و شیک است و همچنین صفحه نمایش آن یکی از بهترینهای سونی اریکسون است. مهمترین ویژگی این گوشی دارابودن دوربین 5مگاپیکسلی است که در میان 5مگاپیکسلی های مطرح بازار کیفیت متوسطی دارد.

دسته ها : موبایل
شنبه 26 11 1387 19:1

وب سایت آلمانی RapidShare یکی از بزرگترین و پربیننده ترین سایتهای دنیا می باشد که طبق نتایج سایت Alexa این سایت در کشورمان رتبه چهارم سایت پر بازدید را داراست

rapidshare

ما علاوه بر این که درWebsite  های خود مطالب را می نویسیم و می توانیم دیگران را از افکار ، عقاید و اطلاعات خود با خبر سازیم بوسیله امکان upload و Download که یکی از مزایای فوق العاده استفاده از اینترنت است دسترسی به فایل و برنامه های اجرایی یگدیگر را نیز خواهیم داشت که این یکی از دلایل فراگیری اینترنت می باشد در این میان شرکتهای متعددی سعی در گسترش این مهم نموده اند وب سایت آلمانی RapidShare.com یکی از بزرگترین و پر بیننده ترین سایت های دنیا می باشد که طبق نتایج سایت Alexa این سایت در کشورمان رتبه چهارم سایت پر بازدید پس از Yahoo و Google را دارا می باشد که این نشان دهنده محبوبیت آن در بین ایرانیان است.

اطلاعاتی در زمینه سایت Rapidshare  به شما کمک می کند تا از قابلیت های آن بهتر استفاده کنید

• حداکثر حجم فایل برای آپلود در این سایت 100 مگابایت است

• پس از آپلود فایل ، لینک آن به شما داده می شود چنانچه تا 90 روز کسی آن فایل را دانلود نکند لینک حذف می شود

• اگر در اسم فایل خود از فاصله (Space) استفاده کنید پس از آپلود ، فاصله ها حذف و Underline بجای آن قرار می گیرد

• دانلود رایگان از این سایت Resumable نیست یعنی اگر در میانه دانلود ارتباط اینترنت به هر دلیل قطع شود مجبور به دانلود فایل از ابتدا هستید نمی توانید از ادامه به دانلود بپردازید

• امکان جستجوی فایل یا لینک در سایت Rapidshare نیست

• در سرویس رایگان این سایت ، امکان دانلود با برنامه های مدیریت دانلود نمی باشد دانلودکننده ها با این سایت سازگاری ندارند و باید هر دانلود با خود ویندوز صورت بگیرد

نحوه دانلود از سایت Rapidshare بدین گونه است که:

پس از کلیک بر روی لینک به انتهای صفحه باز شده رفته و بر روی دکمه Free کلیک کنید ، صفحه تغییر می کند و شما شاهد یک Timer معکوس هستید. پس از رسیدن به عدد صفر دکمه زیرین آن را بفشارید. دانلود آغاز خواهد شد.همان طور که در بالا گفته شد این سایت با نرم افزارهای مدیریت دانلود سازگاری ندارد و هنگام دانلود از این سایت باید موقتاً غیر فعال یا به کل از سیستم حذف شوند.

در بخش بعد در مورد نحوه خرید Rapidshare جهت افزایش سرعت دانلود و راهکارهای این سایت برای جلوگیری از سقوط سرعت دانلود خواهیم پرداخت...

به نقل از تبیان

دسته ها : اموزش
دوشنبه 14 11 1387 12:29
X